Inspelning

Se även mer från tidigare möten på NMC Play

NMC PLAY

Talarnas presentation

Naturvårdsverket – Vägledning och stöd

2018-02-22 STOCKHOLM: Vad innebär ändringarna i Miljöbalkens 6 kapitel?

Inbjudan som gick ut

Nytt kapitel 6 i Miljöbalken! Naturvårdsverket besöker NMC för att ge en översiktlig vägledning om de nya reglerna om miljöbedömning, med inriktning på verksamheter och åtgärder.

Den 1 januari 2018 träde ett nytt 6 kapitel i miljöbalken i kraft och miljöbedömningsförordningen ersatte förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Det nya regelverket innehåller bestämmelser om identifiering, bedömning av och redovisning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program samt verksamheter och åtgärder. Ändringarna syftar bl.a. till att främja en hållbar utveckling i planering och beslutsfattande bland annat inom tillståndsärenden för miljöfarliga verksamheter.

I och med ändringarna får kapitel 6 dels en ny struktur och dels introduceras flera nya begrepp. För verksamheter och åtgärder tydliggörs kraven för samråd, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ett nytt kompetenskrav införs för de personer som tar fram MKB.

Varför kommer dessa ändringar och vad är egentligen betydelsen av de nya begreppen strategiska miljöbedömningar och specifika miljöbedömningar och vad är egentligen en liten MKB?

Kom på frukostseminarium med NMC och Naturvårdsverket för att reda ut vad ändringarna kan innebära för din verksamhet och tillstånd.

Åsa Wisén, handläggare på Samhällsplaneringsenheten, och Emma Sjöberg, jurist på Miljöskyddsenheten, från Naturvårdsverket är på plats och ger oss en översiktlig vägledning om de nya reglerna om miljöbedömning, inriktning mot verksamheter och åtgärder.

Tid ges för frågor och diskussion.