Medlemskapet i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är knutet till företaget eller organisationen. För varje medlemsorganisation finns en utsedd kontaktperson mot NMC. Till denna person skickas bland annat den årliga fakturan för medlemskap (om inte annat har uppgivits) men även vissa särskilda förfrågningar som inkommit till nätverket.

Alla medarbetare i en medlemsorganisation har rätt att registrera sig under sin medlemsorganisations medlemskap samt att delta vid NMC:s möten och andra aktiviteter. Dessa möten är i regel kostnadsfria för medlemmar. I vissa fall finns det en maxgräns för antal deltagare per medlemsorganisation, vilket i så fall anges vid inbjudan. Detta gäller till exempel NMC:s årliga medlemsresa, det så kallade sensommarmötet, där max en person per medlemsorganisation kan delta, samt en anmälningsavgift i regel tas ut.

Medlemsavgiften fastslås årligen av föreningsstämman. Avgiften består dels av en momsfri del som täcker föreningens kostnader för styrelsens arbete, föreningsstämmor samt hantering av medlemmar. Den andra delen består av en serviceavgift som täcker kostnaderna för NMC:s olika möten och andra medlemsaktiviteter.

Ett företag som önskar lämnar NMC ska meddela kansliet så snart som möjligt innan ett nytt verksamhetsår.

Ansvaret för att kontaktuppgifter är uppdaterade åligger varje enskild person. Uppdatering görs genom att underrätta kansliet. Kansliet åtar sig inte att följa medlemmars förändrade förhållanden.